Nội các gây tranh cãi và bảo thủ nhất lịch sử Mỹ của Trump
Nội các của Tổng thống Donald Trump được đánh giá là bộ máy gây tranh cãi và bảo thủ nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại.