Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu cho các Trung tâm trợ giúp pháp lýDân trí Bộ Tư pháp vừa giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016 đối với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Trợ giúp viên pháp lý.

Một buổi trợ giúp pháp lý (Ảnh: Bộ Tư pháp).
Một buổi trợ giúp pháp lý (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Thực hiện Quyết định số 749/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025, Bộ Tư pháp vừa ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2016.

Theo đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016 đối với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Trợ giúp viên pháp lý. Mức độ “Đạt chỉ tiêu” là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, mức độ “Đạt chỉ tiêu – khá” và “Đạt chỉ tiêu – Tốt” là cơ sở để xem xét thi đua khen thưởng năm 2016 đối với Trợ giúp viên pháp lý.

Cụ thể, mức độ “Đạt chỉ tiêu”, Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 3 năm thực hiện ít nhất từ 4-7 vụ việc tố tụng/năm; Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ 3-5 năm thực hiện ít nhất từ 7-10 vụ việc tố tụng/năm; Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm trên 5 năm thực hiện ít nhất từ 10-15 vụ việc tố tụng/năm.

Mức độ “Đạt chỉ tiêu – Khá”, Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 3 năm thực hiện ít nhất từ 8-11 vụ việc tố tụng/năm; Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ 3-5 năm thực hiện ít nhất từ 11-15 vụ việc tố tụng/năm; Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm trên 5 năm thực hiện ít nhất từ 16-21 vụ việc tố tụng/năm.

Mức độ “Đạt chỉ tiêu – Tốt”, Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 3 năm thực hiện từ 12 vụ việc tố tụng/năm trở lên; Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ 3-5 năm thực hiện từ 16 vụ việc tố tụng/năm trở lên; Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm trên 5 năm thực hiện từ 22 vụ việc tố tụng/năm trở lên.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 30% và Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 60% chỉ tiêu vụ việc đối với Trợ giúp viên pháp lý tương ứng theo năm bổ nhiệm.

Bộ Tư pháp yêu cầu Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2016. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý.

Trợ giúp viên pháp lý trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Kha Xuân Lộc

Xem thêm :Bộ Tư pháp, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng, hoàn thành nhiệm vụ, Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước